Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

KvK nummer: 27288303 Gedeponeerd op 6 september 2011 bij Kamer van Koophandel Den Haag.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Sunproof Glasfolie:   de eenmanszaak met personeel met beperkte aansprakelijkheid

Sunproof Glasfolie en Beletteringen.;

Opdrachtgever:       de (rechts)persoon die opdracht geeft aan Sunproof Glasfolie en Beletteringen;

Werk:                    het totaal van de tussen Sunproof Glasfolie en Beletteringen en de opdrachtgever overeengekomen levering van materialen en overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en overeenkomsten met Sunproof Glasfolie en Beletteringen, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van deze nietige of vernietigbare bepalingen zullen bepalingen van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

 

ARTIKEL 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Sunproof Glasfolie en Beletteringen worden uitsluitend schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend.
 2. Wijzigingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn alleen verbindend voor Sunproof Glasfolie en Beletteringen nadat deze door Sunproof Glasfolie en Beletteringen schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4 – Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Leveringstermijnen en uitvoeringsperiodes gelden niet als fatale termijn en/of periodes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Sunproof Glasfolie en beletteringen is bij het overschrijden van de leveringstermijn niet eerder in verzuim dan nadat de opdrachtgever Sunproof Glasfolie en Beletteringen overeenkomstig de wet in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren.
 3. Sunproof Glasfolie en Beletteringen behoudt zich de eigendommen voor ter zake van haar vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Sunproof Glasfolie en Beletteringen aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 4. Indien derdenbeslag leggen op de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Sunproof Glasfolie en Beletteringen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen en aansprakelijkheid van Happy Schunnigst

 1. Sunproof Glasfolie en Beletteringen voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. Het staat Sunproof Glasfolie en Beletteringen te allen tijde vrij bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik te maken van de diensten en/of goederen van derden.
 2. Sunproof Glasfolie en Beletteringen neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. Sunproof Glasfolie en Beletteringen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.
 4. Sunproof Glasfolie en Beletteringen is niet aansprakelijk voor het verkleuren van zaken die aan de opdrachtgever of aan derden in eigendom toebehoren.
 5. Sunproof Glasfolie en Beletteringen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien Sunproof Glasfolie en Beletteringen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid gelimiteerd tot het bedrag van het betreffende project, of indien van toepassing, dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Sunproof Glasfolie en Beletteringen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Sunproof Glasfolie en Beletteringen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de opdrachtgever toerekenbaar is dan wel waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is.

 

ARTIKEL 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt Sunproof Glasfolie en Beletteringen in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande

Aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de zaak waaraan of waarop de te leveren zaak geplaatst moet worden voldoende deugdelijk en stabiel is.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Sunproof Glasfolie en Beletteringen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever Sunproof Glasfolie en Beletteringen daarvan tijdig in kennis te stellen.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor Sunproof Glasfolie en Beletteringen verband houdende schade te vergoeden.
 4. Sunproof Glasfolie en Beletteringen heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen.

 

ARTIKEL  7 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen, lonen, belastingen, premies van welke aard dan ook, verhogingen ondergaan of zich andere kostprijsverhogende omstandigheden voordoen die de prijs van de leveranties en/of werkzaamheden van Sunproof Glasfolie en Beletteringen mede bepalen dan is Sunproof Glasfolie en Beletteringen gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 

ARTIKEL 8 - Betaling

 1. Sunproof Glasfolie en Beletteringen kan bij het sluiten van de overeenkomst van de opdrachtgever een vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag bedingen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de levering/het uit te voeren werk.
 3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rente is verschuldigd van één procent per maand.
 4. Zodra Sunproof Glasfolie en Beletteringen een factuur ter incasso uit handen geeft, heeft zij recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van € 250,-.
 5. Reclames en/of overschrijdingen van de leveringstermijn zijn geen reden tot betalingsweigering of uitstel. Bezwaren en/of reclames over een factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Sunproof Glasfolie en Beletteringen te worden gemeld.
 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van een verplichting jegens Sunproof Glasfolie en Beletteringen met een vordering van Sunproof Glasfolie en Beletteringen op de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9 – Reclames

 1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst door de opdrachtgever van de zaken of bij door Sunproof Glasfolie en Beletteringen overeengekomen te verrichten werkzaamheden binnen acht na voltooiing van die overeengekomen werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Sunproof Glasfolie en Beletteringen, bij gebreke waarvan elke aanspraak of recht vervalt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sunproof Glasfolie en Beletteringen in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien de klacht gegrond is, heeft Sunproof Glasfolie en Beletteringen de keuze de klacht te verhelpen dan wel een prijsreductie te geven.

 

ARTIKEL 10 – Opschorting en ontbinding

 1. Sunproof Glasfolie en Beletteringen is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 2. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 3. na het sluiten van de overeenkomst Sunproof Glasfolie en Beletteringen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever een verplichting niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Sunproof Glasfolie en Beletteringen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Sunproof Glasfolie en Beletteringen mag in dat geval de uitvoering van haar werkzaamheden opschorten totdat genoegzame zekerheid is gesteld.
 6. Sunproof Glasfolie en Beletteringen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sunproof Glasfolie en Beletteringen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 11 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan de tekortkoming die Sunproof Glasfolie en Beletteringen niet kan worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder verstaan partijen in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, (dreiging van) terrorisme, algemene of regionale werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden van buitengewone en bijzondere aard, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van een van partijen of van diens leveranciers, alsmede de onmogelijkheid van nakoming als gevolg van tekortkomingen van de door Sunproof Glasfolie en Beletteringen ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of zaken, tenzij de door Sunproof Glasfolie en Beletteringen ingeschakelde derde aansprakelijkheid aanvaardt, althans rechtens heeft te aanvaarden.
 2. Sunproof Glasfolie en Beletteringen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voorzover Sunproof Glasfolie en Beletteringen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sunproof Glasfolie en Beletteringen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 12 - Overige

 1. Op elke overeenkomst tussen Sunproof Glasfolie en Beletteringen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Sunproof Glasfolie en Beletteringen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens het geval dat een geschil tot de absolute competentie van de sector Kanton behoort. Niettemin heeft Sunproof Glasfolie en Beletteringen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De opdrachtgever wordt geacht bij voorbaat en onherroepelijk toestemming te hebben gegeven aan Sunproof Glasfolie en Beletteringen tot overdracht van de rechtsverhouding van Sunproof Glasfolie en Beletteringen tot de opdrachtgever aan een derde, voor zover die overdracht ziet op overdracht van een onderneming dan wel indien Sunproof Glasfolie en Beletteringen verklaart aansprakelijk te zijn voor de nakoming van die derde.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen door Sunproof Glasfolie en Beletteringen worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt aan de opdrachtgever.
 5. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien een opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen.